Veelgestelde vragen

Wat is THAB en wie heeft er recht op?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan ouderen vanaf 65 jaar met een laag inkomen en een verminderde zelfredzaamheid om hen financieel te ondersteunen voor de bijkomende kosten als gevolg van het verlies aan autonomie.

Vanaf 1 januari 2021 zal Iriscare voor de Brusselaars de tegemoetkoming uitbetalen. Die verandering is het gevolg van de zesde staatshervorming inzake de uitvoering van de overdracht van bevoegdheden over de gezondheidszorg en bijstand aan personen.

Wat zijn de voorwaarden om de THAB te krijgen?

 • minstens 65 jaar zijn
 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een verminderde zelfredzaamheid hebben erkend door het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH)  of de FOD Sociale Zekerheid
 • ten minstens zeven punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid
 • een laag inkomen hebben (cf. Welke inkomsten tellen mee?)

Wanneer kan ik een nieuwe aanvraag indienen of een herziening van mijn dossier aanvragen? 

U ontvangt geen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en wenst deze te verkrijgen

Als je gezondheidstoestand verslechtert, je gezinsinkomen daalt of je gezinssituatie verandert, kan je een nieuwe aanvraag indienen via onze onlineformulier of onze papieren formulier.

Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds, gemeente, het OCMW of een vereniging die personen met een handicap vertegenwoordigt om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag.

U ontvangt reeds een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Als je gezondheidstoestand verslechtert of je gezinsinkomen daalt, kan je een nieuwe aanvraag indienen via onze onlineformulier of onze papieren formulier om je dossier te laten herzien.

Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds, gemeente, het OCMW of een vereniging die personen met een handicap vertegenwoordigt om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag tot herziening.

Wie kan de aanvraag indienen?

U kunt zelf een aanvraag indienen of, als u dat wenst, u laten helpen door een naaste, het OCMW, uw ziekenfonds of het rust- of verzorgingstehuis waar u verblijft.

Wat is de aanvraagprocedure?

Na het indienen van een nieuwe aanvraag of de aanvraag tot herziening zal de administratieve dienst:

 • het inkomen van u (en uw partner) alsook uw gezinssamenstelling onderzoeken. U hoeft niets te doen, tenzij de dienst u per post of e-mail om aanvullende informatie vraagt ;

Opmerking : Als uw inkomen te hoog is : cf.uw inkomsten zijn te hoog. U kunt ook een simulatie doen via THAB berekenen.

 • Het medische gedeelte (deel B) overdragen aan het Centrum voor de evaluatie en de autonomie van de handicap (CEAH), dat uw verlies van zelfredzaamheid of handicap beoordeelt. Voor meer informatie kunt u hen telefonisch bereiken op 0800 35 499 (druk op 2) of per e-mail op autonomie-handicap@iriscare.brussels.
 • Van zodra alle informatie, zowel medisch als administratief, beschikbaar is, bepaalt de dienst THAB, met toepassing van de regelgeving, of u al dan niet recht heeft op een tegemoetkoming en wat het bedrag daarvan is. Het definitieve besluit wordt u per post toegezonden.

Hoe wordt de medische erkenning bepaald?

Na uw aanvraag, ontvangt u de nodige documenten om door uw huisarts te laten invullen. Daarna onderzoekt het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) uw dossier op basis van documenten (medische verslagen) of op basis van een bezoek aan hun medisch centrum. Bij het onderzoek houdt de arts rekening met de invloed van uw verminderde zelfredzaamheid op uw dagelijkse activiteiten en, meer bepaald, met de moeilijkheden die u ervaart om:

 • u te verplaatsen
 • te koken en te eten
 • u te verzorgen en aan te kleden
 • uw woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Deze criteria bepalen de categorie waartoe u behoort. Per criterium kan u maximaal 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Na het onderzoek ontvangt u een medische beslissing van Iriscare (CEAH), die ook naar ons wordt opgestuurd. Op basis van de medische beslissing (en uw inkomen) bepaalt onze dienst vervolgens of u recht heeft op THAB.

U kunt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden niet combineren met een vervangingsinkomen of de integratietegemoetkoming.

Wat als je persoonlijke situatie verandert?

Veranderingen in je situatie kunnen de verwerking van je aanvraag voor tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden beïnvloeden.

Gelieve ons ervan op de hoogte te brengen als je familiale, medische of financiële toestand verandert.

Om wat voor veranderingen gaat het?

 • Verandering van woonplaats, vertrek naar het buitenland
 • Verhoging of verlaging van inkomsten: pensioen, …
 • Verkoop van roerende of onroerende goederen
 • Verslechtering in de gezondheidstoestand
 • Verandering in de gezinssamenstelling
 • Verblijf in een instelling
 • Verandering van bankrekening

Gelieve dus contact op te nemen met onze dienst om deze wijziging(en) te melden.

Als je twijfelt over de informatie die je ons moet meedelen, neem dan gerust contact op met ons via  apa-thab@iriscare.brussels of 0800 35 499 (druk op 1).

Welke inkomsten tellen mee?

De dienst THAB kijkt naar je inkomen (en naar dat van je partner). Je hoeft niets te doen, tenzij de dienst je per post of e-mail om bijkomende informatie vraagt.

Voor je aanvraag voor de THAB wordt vooral rekening gehouden met de volgende inkomens van het gezin:

 • Pensioen
 • Buitenlandse pensioen
 • Pensioenkapitaal
 • Beroepsinkomsten (zelfstandigen en werknemers)
 • Werkloosheidsuitkeringen
 • Vergoeding voor arbeidsongeval
 • Vergoeding voor beroepsziekte
 • Onderhoudsgeld en alimentatie
 • Spaargeld
 • Kadastrale inkomen van je bebouwde en onbebouwde goederen
 • Verkoop of schenking van onroerend goed van minder dan tien jaar oud
 • Inkomsten uit roerende goederen (erfenissen, lijfrenten enz.)
 • Evenals alle andere inkomsten die niet in het volgende punt zijn opgenomen (Bv. : zorgbudget)

Sommige kosten kunnen van het in aanmerking genomen inkomen worden afgetrokken. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met onze dienst om je dossier na te kijken.

 Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Gezinsbijslag
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Uitkeringen die vallen onder overheids- of privésteun
 • Onderhoudsgeld tussen bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn
 • De volgende uitkeringen die zijn toegekend aan de persoon met wie de begunstigde een gezin vormt:
  • integratietegemoetkoming (IT) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
  • gewone en bijzondere tegemoetkomingen voor personen met een handicap;
  • tegemoetkoming voor hulp van derden voor personen met een handicap;
 • vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld uit de pensioenregeling voor werknemers, bijzondere uitkering uit de pensioenregeling voor zelfstandigen en vakantiegeld uit de pensioenregeling voor de overheidssector;
 • uitkeringen die in het kader van de plaatselijke arbeidsbureaus worden toegekend aan de persoon met wie de begunstigde een gezin vormt;
 • het deel van het pensioen dat overeenkomt met het bedrag van het onderhoudsgeld dat wordt betaald aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote van wie de begunstigde wettelijk, feitelijk of van tafel en bed gescheiden is, die een pensioen ontvangt wanneer de verplichting tot betaling van onderhoudsgeld bij rechterlijke beslissing is vastgesteld;
 • uitkeringen die worden toegekend overeenkomstig de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

Wat bepaalt het bedrag van de tegemoetkoming?

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de mate waarin je minder zelfredzaam bent, je gezinssituatie en je inkomen op het moment van je aanvraag.

 1. De vermindering in de zelfredzaamheid moet worden erkend door de evaluerend arts van Iriscare (Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap). Je moet minstens zeven punten behalen op de zelfredzaamheidsschaal. Dit criterium is een van de belangrijkste voorwaarden om de THAB te krijgen.
  Medische categorie Aantal punten op de zelfredzaamheidsschaal Jaarlijks maximumbedrag* Maandelijks maximum bedrag*
  1 7-8 € 1269,85 € 105,82
  2 9-11 € 4847,33 € 403,94
  3 12-14 € 5893,58 € 491,13
  4 15-16 € 6939,50 € 578,29
  5 17-18 € 8524,21 € 710,35
 2. Het bedrag van de tegemoetkoming dat zal worden betaald, hangt ook af van de hoogte van het inkomen van de begunstigde en zijn of haar partner. Voor meer informatie over het inkomen, kunt u naar de 2 vorige punten gaan. U kunt ook een simulatie doen via THAB berekenen.
 3. Afhankelijk van het soort huishouden wordt een vrijstelling* toegepast op het in aanmerking genomen inkomen:
  • Voor een alleenstaande (= Mono) : 16987,78€ (op jaarbasis)
  • Voor een persoon die een huishouden vormt (= Duo) : 21227,69€ (op jaarbasis)

*Barema van toepassing vanaf 01/05/2024, U kunt de historiek van de bedragen op deze pagina raadplegen.

De combinatie van inkomen, medische schaal en de vrijstelling bepaalt het recht op THAB en het te betalen bedrag.

Berekening THAB

Het bedrag van de THAB wordt op jaarbasis berekend als volgt:

THAB /jaar = Jaarlijks maximumbedrag dat overeenstemt met de medische categorie – [totaal inkomen – vrijstelling]

Voorbeeld 1: recht op het maximumbedrag THAB (= volle THAB)

Als het in aanmerking genomen inkomen lager is dan de uitkering die overeenkomt met uw gezinscategorie (alleenstaand of huishouden), ontvangt u het maximumbedrag van de tegemoetkoming THAB dat overeenkomt met uw medische schaal.

Aanvrager woont alleen (alleenstaand), heeft een verlies van zelfredzaamheid dat wordt beoordeeld op 10 punten (medische categorie 2) en zijn inkomen bedraagt 15.788,80 euro.

Berekening: 4847,33 (jaarlijks maximum bedrag met categorie 2) – [ 15.788,80 (inkomen) – 16987,78 (vermindering mono) = 0 ] = 4847,33

De dienst voor de THAB betaalt 4847,33 per jaar (€ 403,94 per maand).

Voorbeeld 2: Recht op een vermindering van het bedrag THAB (= vermindering)

Als het in aanmerking genomen inkomen lager is dan het bedrag van de uitkering dat overeenkomt met uw gezinscategorie (alleenstaande of huishouden) plus het maximumbedrag van uw medische schaal, ontvangt u het verlaagde bedrag van de tegemoetkoming THAB dat overeenkomt met uw medische schaal.

De aanvrager vormt een huishouden (duo), heeft een verlies van zelfredzaamheid beoordeeld op 10 punten (medische categorie 2), zijn inkomen is € 15.788,80 (90% van zijn netto jaarlijks pensioen) en het inkomen van de partner is € 8.500 (totaal in aanmerking genomen inkomen: € 24.288,80)

Berekening: 4847,33 (jaarlijks maximum bedrag met categorie 2) – [ 24.288,80 (inkomen) – 21227,69 (vermindering duo) = 3061,11 ] =  1786,22

De APA-dienst betaalt € 1786,22 per jaar (d.w.z. 148,85 per maand).

Voorbeeld 3: Geen recht omdat het inkomen te hoog is (= weigering)

Als het in aanmerking genomen inkomen hoger is dan het bedrag van de toelage voor de categorie huishoudens (alleenstaande of echtpaar) plus het maximumbedrag van uw medische schaal, hebt u geen recht op de tegemoetkoming en wordt uw aanvraag afgewezen.

De aanvrager woont alleen (mono), heeft een verlies van zelfredzaamheid dat wordt beoordeeld op 10 punten (medische categorie 2), zijn inkomen bedraagt 22.788,80 euro (90% van zijn jaarlijkse pensioen).

Berekening: 4847,33 (jaarlijks maximum bedrag met categorie 2) – [ 22.788,80 (inkomen) – 16987,78 (vermindering mono) = 5801,02 ] = 0

Weigering wegens te hoge inkomsten.

Voorbeeld 4: Recht op uitkering voor de begunstigde en zijn partner (= duo THAB)

Indien de rechthebbende en de persoon met wie hij een huishouden vormt beiden recht hebben op een tegemoetkoming, wordt voor de berekening van het bedrag THAB rekening gehouden met de helft van het huishoudinkomen van elke persoon.

Aanvrager A woont vormt een huishouden (duo), waarbij het verlies aan zelfredzaamheid wordt beoordeeld op 10 punten (medische categorie 2). Zijn partner B (die ook een aanvraag heeft ingediend) heeft een verlies van zelfredzaamheid dat wordt beoordeeld op 12 punten (medische categorie 3). Het inkomen van aanvrager A is € 15.788,80 (90% van haar netto jaarlijks pensioen) en het inkomen van de partner B is € 8.500 (totaal in aanmerking genomen inkomen: € 24.288,80).

 • Berekening aanvrager A:

4847,33 (categorie 2) – [ [ 24.288,80 (inkomen) – 21227,69 (vermindering duo) = 3061,11 ] /2 = 1530,55 ] = 3316,78

De dienst THAB betaalt 3316,78 per jaar (d.w.z. 276,39 per maand).

 • Berekening partner B:

5893,58 (categorie 3) – [ [ 24.288,80 (inkomen) – 21227,69 (vermindering duo) ] = 3061,11 /2 = 1530,55 ] = 4363,03

De dienst THAB betaalt 4363,03 per jaar ( 363,59 per maand).

Inkomensplafond (schaal 05/2024)

Hieronder vindt u de minimumbedragen die de inkomensplafonds overschrijven per medische schaal en huishouddenscategorie. Boven deze bedragen heeft elke aanvragen geen recht op de THAB omdat het inkomen te hoog is.

Berekening van het recht mono (alleenstaande)

Medische schaal (MS) Maximum bedrag THAB Abattement Inkomensplafond
1 € 1269,85 € 16987,78 € 18257,63
2 € 4847,33 € 16987,78 € 21835,11
3 € 5893,58 € 16987,78 € 22881,36
4 € 6939,50 € 16987,78 € 23927,28
5 € 8524,21 € 16987,78 € 25511,99

Berekening van het recht duo (met partner)

Medische schaal (MS) Maximum bedrag THAB Abattement Inkomensplafond
1 € 1269,85 € € 21227,69 € 22497,54
2 € 4847,33 € € 21227,69 € 26075,02
3 € 5893,58 € € 21227,69 € 27121,27
4 € 6939,50 € € 21227,69 € 28167,19
5 € 8524,21 € € 21227,69 € 29751,90

Uw inkomen is te hoog

Als je administratief dossier (over het recht op de tegemoetkoming) meteen wordt geweigerd op basis van een te hoog inkomen, voert het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap van Iriscare geen medische evaluatie uit.

Je moet dan een attest van erkenning handicap rechtstreeks aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid  via My Handicap. Meer informatie hierover vind je op hun website.

FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

Tel.: 0800 98 799

U krijgt de THAB. Waarop hebt U allemaal recht?

Als u de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor de volgende voordelen:

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor aardgas en/of elektriciteit. Het tarief is in heel België hetzelfde, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder.

Op basis van de informatie die onze dienst bezorgt, kan de FOD Economie automatisch het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toekennen. Hij brengt je energieleverancier op de hoogte en je hoeft zelf niets te doen. Ook als je verhuist of van energieleverancier verandert, hoef je zelf niets te doen.

De lijst van rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt om de drie maanden bijgewerkt door de FOD Economie. Het kan dus tot drie maanden duren voordat je tarief wordt aangepast.

Heb je een probleem of bijkomende vragen over het sociaal tarief voor gas en elektriciteit? Neem contact op met de FOD Economie:

Directoraat-generaal Energie – Sociale energie

E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Telefoon: 0800 120 33

Verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (BIM)

Je betaalt minder voor je gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor een doktersafspraak, een ziekenhuisopname of medicijnen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

Afgeleide rechten

Gelieve te noteren dat de FOD Sociale Zekerheid – Directie-Generaal Personen met een Handicap verantwoordelijk blijft voor een aantal uitkeringen die verband houden met uw verminderde zelfredzaamheid. Personen van 65 jaar en ouder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen deze aanvragen indienen in MyHandicap :

 • Aanvraag van een parkeerkaart
 • Aanvraag van een kortingskaart voor het openbaar vervoer;
 • Verzoek om specifieke erkenning van handicap in het kader van BTW-verlaging op motorvoertuigen en vrijstelling van verkeersbelasting.

Ga voor meer informatie naar https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/index.htm.

Wanneer ontvangt u uw uitkering?

De tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) wordt eenmaal per maand betaald, op de 23e van elke maand. Als de 23e in een weekend of op een feestdag valt, wordt de betalingsdatum vervroegd naar de eerste werkdag vóór de 23e.

U vindt de kalender op deze pagina

Hoe kan ik een bewijs van betaling en/of een bewijs van erkenning van de mate van invaliditeit/verlies van autonomie? 

Om een bewijs van betaling van de tegemoetkoming THAB te verkrijgen moet u contact opnemen met onze dienst THAB per e-mail op apa-thab@iriscare.brussels of per telefoon op 0800 35 499 (druk 1).

Om een attest van erkenning van de mate van invaliditeit/verlies van autonomie te verkrijgen, moet u contact opnemen met het CEAH per e-mail op autonomie-handicap@iriscare.brussels of telefonisch op 0800 35 499 (druk 2).

U wilt naar het buitenland. Wat moet U doen?

U mag maximaal 90 dagen, al dan niet aaneengesloten, per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Als je België verlaat, moet je dat minstens een maand voor je vertrek aan onze dienst  THAB melden, met vermelding van de verwachte duur van je verblijf in het buitenland en de redenen daarvoor.

Is de tegemoetkoming belastbaar? Moet ik die aangeven?

Neen. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is onbelast. Daarom hoef je die niet aan te geven in je belastingaangifte.

Je krijgt geen fiscale fiche.